Algemene voorwaarden

BeKoSENSE BV

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


1 Algemeen

1.1      In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (de "Voorwaarden") is "Klant" de persoon, het bedrijf of de instelling die koopt of instemt om goederen of diensten te kopen van BeKoSENSE BV (de "Leverancier", samen met de Klant "de Partijen" en elk een "Partij"). "Goederen" zijn goederen en/of diensten geleverd of beschikbaar gesteld aan Klant door Leverancier, zoals gespecificeerd in een factuur, offerte of soortgelijke documentatie.

1.2      Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkopen en leveringen van goederen door  Leverancier aan Klant en vervangen alle voorafgaande overeenkomsten of afspraken, al dan niet tegenstrijdig, waarnaar door Klant wordt verwezen. Onder voorbehoud van paragraaf 1.4 hierna, zal geen afwijking van deze Voorwaarden mogelijk zijn tussen de Partijen, tenzij schriftelijk door Partijen overeen gekomen.

1.3      De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KAMER VAN KOOPHANDEL onder nummer 55201253.

1.4      Leverancier heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen of delen toe te voegen, zonder beperking van toepassing in de rechten van de Voorwaarden uiteengezet in paragraaf 2 hieronder. Klant wordt schriftelijk of per e-mail of via berichtgeving op de BeKoSense website in kennis gesteld van dergelijke herziene voorwaarden en kan bezwaar maken tegen de nieuwe Voorwaarden bij schriftelijke kennisgeving binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de nieuwe Voorwaarden, in welk geval de nieuwe Voorwaarden niet van toepassing zullen zijn. In het geval van een dergelijk bezwaar behoudt Leverancier zich het recht voor om enig Gebruiksrecht (paragraaf 2) van Klant te beëindigen. Dit zonder enig recht op schadevergoeding van de Klant.

1.5      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, begint elke overeenkomst met betrekking tot ondersteuning en onderhoud voor de Software en het recht van op gebruik (het "Abonnement") op hetzelfde moment als de aankoop van de software licentie door klant. Indien de Klant de vergoedingen voor ondersteuning en onderhoud  en gebruik niet volledig heeft betaald op de vervaldag, is Leverancier gerechtigd om de ondersteuning en het Abonnement op te zeggen en daarnaast de betaling voor eventuele vergoedingen tot de datum van beëindiging op te eisen.

1.6      Deze Voorwaarden worden bijgevoegd bij de offerte / koopovereenkomst en / of factuur. Aangepaste versies van de Voorwaarden kunnen worden toegevoegd bij een eventuele latere offerte / koopovereenkomst en / of factuur. Klant erkent dat de ondertekening van een offerte of koopovereenkomst òf betaling van een factuur (geheel of gedeeltelijk), inhoudt een volledige acceptatie van de meest recente versie van deze Voorwaarden.

 

2 Gebruiksrecht

2.1      Behoudens paragraaf 2.4 hieronder en de bepalingen en Voorwaarden hierin, verleent Leverancier aan Klant een niet-exclusief recht op gebruik (hierna “Gebruiksrecht”) van door Leverancier geleverde software in combinatie met of zonder goederen. Dit Gebruiksrecht is inclusief alle updates of vervangingen (van de "Software") en met inbegrip van alle documentatie behorende bij de Software.

2.2      Het gebruiksrecht is beperkt tot het gebruik door alleen Klant zelf. Klant mag de toegang tot of het gebruiksrecht voor de Software niet aan een andere entiteit of persoon toekennen. Het gebruiksrecht is beperkt tot normaal  gebruik ten behoeve van de activiteiten van Klant.

2.3      Het Gebruiksrecht wordt geëffectueerd na betaling van de door Leverancier gefactureerde Goederen door Klant en het voldoen aan overige Voorwaarden in relatie tot het Gebruiksrecht.

2.4      Indien het Abonnement afloopt of wordt beëindigd, zal de toegang tot de software (Gebruiksrecht) beëindigen.

 

3 Support

3.1      Zolang eventuele vergoedingen voor support en/of een Abonnement tijdig worden betaald, kan Klant gebruik maken van die betreffende ondersteunende faciliteiten van Leverancier, waaronder (samenvattend het "Support"):

a)        E-mail advies over het gebruik van de software tijdens de normale kantooruren (CET)

3.2      Geen andere ondersteunende diensten of diensten van enig type zijn hierin begrepen.

 

4 Onderhoud

4.1      Gedurende de looptijd van het Abonnement, wordt Klant het recht verleend op algemeen onderhoud (het “Onderhoud”) en zal Klant hierin op regelmatige basis worden voorzien door Leverancier.

4.2      Onderhoud omvat het corrigeren van fouten en het verbeteren en uitbreiden van de beschikbare modules van de Software.

4.3      De licentie voor alle bijgewerkte modules binnen de reikwijdte van de Software ("Updates"), zal gratis aangeboden worden aan de Klant, op voorwaarde dat er een geldig Abonnement van toepassing is en Klant geen achterstallige betalingen hierop schuldig is.

4.4      Nieuwe modules of programma's welke compatibel zijn met de Software ("add-ons"), kunnen worden gekocht door Klant van Leverancier, voor de dan geldende verkoopprijs van Leverancier.

4.5      Leverancier is gerechtigd om Onderhoud van de sofware of ondersteuning van Klant, geheel of gedeeltelijk, te weigeren of op te schorten in het geval van een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

a)        De Software is veranderd door de Klant zonder schriftelijke toestemming van Leverancier.

b)        Indien Onderhoud nodig is als gevolg van gebruik van de Software door de Klant buiten het normale gebruik, of als gevolg van andere externe factoren buiten controle van de Leverancier.

c)        Er is een gevaar voor de veiligheid van de medewerkers van de Leverancier of personen behorende bij een derde partij.

d)        In het geval van een algemene crisis in de landbouwsector in het betreffende gebied als gevolg van ernstige diergezondheid problemen, zoals mond- en klauwzeer.

 

5 Opleidingen

5.1      Leverancier kan Klant de mogelijkheid bieden om een opleiding met betrekking tot de geleverde software bij te wonen. Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Leverancier, kan een dergelijke opleiding worden aangeboden op het moment van verkoop of op een later tijdstip gedurende de looptijd van het Abonnement.

5.2      De opleiding zal worden verstrekt aan Klant op basis van de standaard prijslijst van Leverancier, tenzij schriftelijk anders tussen de Partijen is overeengekomen.

 

6 Prijs en betaling

6.1      Alle gefactureerde of vermelde prijzen zijn exclusief BTW en soortgelijke belastingen of andere heffingen van toepassing op het moment van de factuur en / of offerte.

6.2      De vergoedingen, voor diensten uitgevoerd door Leverancier, worden altijd vooraf gefactureerd, zoals overeengekomen, in jaarlijkse of maandelijkse termijnen. Bij het ontbreken van overeenstemming over deze termijn voor de factuur, zal de facturering vooraf plaats vinden op dan door de Leverancier te bepalen Voorwaarden.

6.3      Facturen van Leverancier zijn vervallen en opeisbaar veertien (14) dagen na factuurdatum. Geen aftrek of verrekening is toegestaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen tussen Leverancier en Klant.

6.4      Leverancier is altijd bevoegd om haar prijzen te wijzigen, waardoor de prijs voor de eerstvolgende factuur aan de Klant wordt aangepast. Leverancier zal minimaal  jaarlijks de vergoedingen betreffende het Abonnement met tenminste de inflatie factor verhogen.

6.5      Indien de Klant nalaat een factuur volledig te betalen op de vervaldag heeft Leverancier het recht om de Klant rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tegen een tarief van één procent (1%) per maand.

6.6      Daarnaast heeft Leverancier het recht om iedere vorm van Onderhoud en Ondersteuning aan de Klant in te trekken als een factuurbedrag langer uitstaande is dan dertig (30) dagen na de factuurdatum.

6.7      Onder voorbehoud van de bepalingen en Voorwaarden van deze Voorwaarden, zal Leverancier ondersteuning bieden aan eerdere versies van de software, echter beperkt tot de  laatste versies van de software.

 

7 Duur

Tenzij schriftelijk anders tussen Leverancier en Klant is overeengekomen, zal het Abonnement gelden voor een eerste periode van 1 jaar. Na deze periode is er een automatische verlenging op maandbasis. Opzegging kan dan per maand plaats vinden.

 

8 Ontbinding

8.1      In aanvulling op andere bepalingen in deze Voorwaarden, kan elke partij het Onderhoud met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in het geval door de andere partij een materiële schending wordt gedaan van deze Voorwaarden of enige andere bepaling van de overeenkomst met betrekking tot de relatie tussen Leverancier en Klant, tenzij deze schending is verholpen binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van beëindiging.

8.2      Leverancier kan het Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen indien Klant in staat van faillissement, liquidatie of iets soortgelijks verkeert.

 

9 Garanties en aansprakelijkheid

9.1      Leverancier garandeert aan Klant dat de Goederen vrij zijn van defecten in materialen, ontwerp en werking of uitvoering (de "Garantie"). De garantie geldt voor twaalf (12) maanden. Klant moet Leverancier aanspraken hierop binnen die termijn na werkelijke datum van levering melden. Leverancier heeft het recht aanpassingen of vervangingen aan niet conform producten naar eigen goeddunken uit te voeren. Deze bepaling vertegenwoordigt het enige rechtsmiddel van de Klant in geval van defecte Goederen en daarmee kan de Klant uitsluitend vertrouwen op de garanties hierin gegeven. Klant erkent en aanvaardt dat enige garanties of schadeloosstellingen op basis van andere wetten, rechtsbeginselen, of interpretaties daarvan, anders dan in deze Voorwaarden, hierbij uitdrukkelijk worden uitgesloten.

9.2      Leverancier is slechts aansprakelijk tegenover Klant voor directe schade. Leverancier zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld, op grond van of in verband met de deze Voorwaarden, voor enige indirecte, speciale schade of gevolgschade of schade of verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van omzet, verlies van gegevens of verlies van goodwill, ongeacht of een dergelijk verlies redelijkerwijs kon worden voorzien. De maximale totale aansprakelijkheid van Leverancier onder of in verband met deze Voorwaarden voor een kalenderjaar is beperkt tot eventuele vergoedingen betaald door de Klant in de afgelopen twaalf maanden vanaf de datum dat de vordering door de Klant is betaald.

9.3      Rechten van Klant op compensatie van verlies, schade of kosten als gevolg van een defect in de Goederen zijn onderworpen aan meldingsplicht van het potentieel defect in de Goederen door Klant aan Leverancier,  zodra het potentieel defect wordt ontdekt, maar in ieder geval niet later dan dertig (30) dagen na de ontdekking van het potentieel defect.

 

10 Overmacht

Geen van de Partijen is aansprakelijk voor vertraging in de nakoming van haar verplichtingen, wanneer een dergelijke vertraging of storing is veroorzaakt door omstandigheden die buiten de controle van die partij zijn, zoals in geval van oorlog, terrorisme, staking, uitsluiting, een tekort in de bevoorrading, epidemie, de vernietiging van productie-installaties, rellen, oproer, brand, overstroming, aardbeving, explosie of ander ongeval of een ongeval ("Overmacht").

 

11 Leveringsdata

Alle leveringsdata aangegeven door Leverancier zijn streefdata. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheidstelling door de Klant indien de aangegeven leveringsdatum niet wordt gehaald.

 

12 Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten, waaronder, zonder beperking octrooirechten, auteursrechten, handelsgeheimen en ontwerpen, met betrekking tot alle bestaande en toekomstige BeKoSENSE BV producten zijn eigendom van Leverancier en haar gelieerde ondernemingen en licentiegevers. Tenzij anders is overeengekomen, zal niets in deze Voorwaarden, of enig handelen of nalaten van Leverancier, worden geïnterpreteerd als een licentie of enig ander recht voor de Klant met betrekking op intellectueel eigendom van de Leverancier.

 

13 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Voorwaarden en elke overeenkomst tussen de partijen in verband hiermee worden beheerst door de Nederlandse wet en Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd om een geschil te beslechten op basis van deze Voorwaarden of een overeenkomst of inbreuk hierop op basis van deze Voorwaarden te beëindigen of ongeldig te verklaren. Ongeacht het voorgaande, is Leverancier gerechtigd om voorlopige beslissingen te nemen en/of andere voorlopige maatregelen te bepalen en deze aan te tekenen bij de bevoegde rechter en de autoriteiten van het land van vestiging van de Klant teneinde claims of betalingen onder deze Voorwaarden te regelen.